O firme

Základné informácie

Istrochem Reality, a.s.

sídlo: Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
IČO: 35 797 525
IČ pre DPH : SK2021511822
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,oddiel Sa, vložka č.: 2572/B

Profil spoločnosti

Spoločnosť Istrochem Reality, a.s. je vlastníkom nehnuteľného majetku jedného z najstarších podnikov chemického priemyslu. Firmu založil švédsky vynálezca dynamitu – Alfred Nobel v roku 1873 ako súčasť širších podnikateľských aktivít v Európe. Pôvodným výrobným programom bola výroba výbušnín pre priemyselné a vojenské účely. Neskôr bola chemická výroba postupne rozširovaná a diverzifikovaná podľa potrieb chemického priemyslu a ďalších priemyselných odvetví.
V priebehu vyše 130-ročnej histórie získal Istrochem významné postavenie na Slovensku a v zahraničí.

Istrochem Reality, a.s. vznikla 16.10.2000 ako dcérska spoločnosť bývalého Istrochemu, neskôr začleneného pod Duslo, a.s. Dňom 1.7.2007 sa spoločnosť na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Duslo, a.s., ktorým bola obchodná spoločnosť AGROFERT HOLDING, a.s., pretransformovala do dnešnej podoby, a to vložením časti podniku spoločnosti Duslo, a.s. do spoločnosti Istrochem Reality, a.s.

Predmet podnikania

Hlavným predmetom podnikania obchodnej spoločnosti Istrochem Reality, a.s. je správa, prenájom a predaj nehnuteľností  v majetku spoločnosti, poskytovanie energetických služieb zákazníkom (dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu, dodávka vôd) a zneškodňovanie nebezpečných odpadov na vlastnej skládke v katastri obce Budmerice.